Học cách chào hỏi bằng tiếng anh

Business English series: “Please to meet you”

Cách Chào hỏi bằng tiếng anh trong công việc có khác với chào hỏi bằng tiếng anh trong cuộc sống hằng ngày? Hoặc nếu bạn chưa từng biết 1 trong 2, thì bạn nên xem video cách chào hỏi bằng tiếng anh trong công việc

1. Conversation - Đoạn hội thoại có dịch sang Tiếng việt

1. Đoạn hội thoại ví dụ cho Cách chào hỏi bằng tiếng anh trong công việc

 

CONVERSATION

TRANSLATION

Sam: Hello, I don’t think we’ve met. Sam Eriks. Sam: Chào anh. Tôi ko nghĩ là chúng ta đã gặp nhau. Tôi là Sam Eriks.
Victor: Victor Tang. Please to meet you. Victor: Tôi là Victor Tang. Rất vinh hạnh được gặp ông.
Sam: And what company are you from Mr. Tang? Sam: Anh đến từ công ty nào vậy?
Victor: Ocean wide. I’m the sales representative for this region. Victor: OceanWide. Tôi là đại diện kinh doanh ở khu vực này.
Sam: Ah yes, I know your company. Your business is expanding very rapidly at the moment. Sam: À vâng, tôi biết công ty đó. Hiện tại, công ty của anh phát triển rất nhanh đấy.
Victor: Yes, we’re doing quite well. And yourself? Who do you work for? Victor: Vâng, việc kinh doanh của chúng tôi cũng khá tốt. Vậy còn ông? Ông làm cho công ty nào vậy?
Sam: Actually I work for myself. I’m the C.E.O of a small export and packaging company. We specialize in seafood. Sam: Thực tế thì tôi tự làm kinh doanh. Tôi là Giám đốc của một công ty bao bì xuất khẩu nhỏ. Công ty của tôi chuyên về đồ hải sản.
Victor: It’s a growing market. Victor: Đó là một thị trường đang phát triển.
Sam: Yes, but a very competitive one, Mr. Tang. Sam: Vâng, nhưng cũng là một thị trường rất cạnh tranh Mr. Tang ah.
Victor: Please call me Victor. Victor: Hãy gọi tôi là Victor.
Sam: Sam. Victor, let me introduce you to someone. Lin, this is Victor Tang. He’s the regional rep for Oceanwide. This is Lin Chan, my sales manager. Sam: Vâng, gọi tôi là Sam. Để tôi giới thiệu anh với một vài người nhé. Lin, đây là Victor Tang. Anh ấy là đại diện kinh doanh ở vùng này, đến từ OceanWide. Đây là Lin Chan, quản lý bán hàng của tôi.
Lin: How do you do Mr. Tang? Lin: Mr. Tang, a khỏe chứ?
Victor: I’m very well. Thank you. Nice to meet you Ms. Chan. Victor:Tôi rất khỏe. Cảm ơn. Rất vui được gặp cô, Ms. Chan.
Lin: And you. Lin: Tôi cũng rất vui được gặp a.
Victor: Can I get you another drink? Victor: Để tôi gọi cho cô đồ uống khác nhé?
Lin: Thank you. Lin: Cảm ơn anh.

2. Vocabulary - Các lưu ý về Từ mới

 2. Các từ mới hay sử dụng trong tiếng anh khi chào hỏi bắng tiếng anh trong công việc

Vocabulary

Meaning

Example

sales representative (n)

Đại diện kinh doanh/bán hàng

I’m the sales representative for ABC company.

Expand (v)

Mở rộng, phát triển

We’re expanding the Seafood market in Vietnam.

Growing market (n)

Thị trường đang phát triển

Seafood market is a growing one.

Sales manager (n)

Quản lý kinh doanh/bán hàng

This is Lin Chan, my sales manager./ I’m the sales manager for ABC company.

3. Grammar - Kiến thức ngữ pháp

3. Ngữ pháp dùng cho Chào hỏi trong tiếng anh

3.1.         Cách chào hỏi bằng tiếng anh đối với lần gặp đầu tiên

Formal Informal
_Good morning/afternoon/evening, I’m +name.Ex: Good morning, sir. I’m John._Hello, my name’s… I work for…/ I’m from…/ I’m with…/ I’m in charge of = I’m responsible for…

Ex: Hello, my name’s Mary. I work for ABC company. I’m in charge of sales manager.

_How do you do?

_I’m pleased to meet you (too).

_It’s nice to meet you (too).

_Thank for a greeting to meet with me._Hi, I’m…, from…Ex: Hi, I’m Jenny, from ABC company._Hi, nice/good to meet you (too).

_Hello, pleased to meet you (too)

 

3.2.         Cách hỏi bằng tiếng anh cho câu hỏi: Bạn làm cho công ty nào?

–         What company are you from?/ Who do you work for?

–         I’m from…(tên công ty)/ I work for…(tên công ty)

For example:

A: What company are you from?

B: I’m from ABC company. So, and you, who do you work for?

A: I work for IMC company.

3.3.         Cấu trúc “Specialize in…” trong tiếng anh có nghĩa như thế nào

Note: Special (adj), Especially (adv), specialize (v)

–         Specialize in something: Chuyên về cái gì đó.

For example: My company specializes in Seafood.

Please to meet you - cách Chào hỏi bằng Tiếng anh - chao hoi bang tieng anh